Controlled Clinical Evaluations of Chlorine Dioxide, Chlorite and Chlorate in Man

Teadusartikli kokkuvõte:

  • Selleks, et hinnata kloriini sisaldavate vee desinfitseerijate ohutust ja mõju inimesele, viidi läbi kontrollitud uurimistöö.
  • Kliiniline ainete hindamine viidi läbi kolmes faasis, nagu uurimisjärgus olevate ravimite puhul enamasti tehakse.
  • Esimeses faasis tehti ainete tolerantsuse katse, uurides akuutseid mõjusid progressiivselt kasvavate kloriini sisaldavate desinfitseerijate dooside korral vabatahtlikele meessoost tervetele isikutele.
  • Teises faasis uuriti desinfitseerijate mõju oraalsel tarbimisel kontsentratsioonide korral 5mg/l kaheteistkümne järjestikuse nädala jooksul. Isikud, kel on madal “glucose-6-phosphate dehydrogenase”, võivad olla tundlikud oksüdatiivse stressi suhtes; seetõttu uurimistöö kolmandas faasis anti neid aineid kontsentratsioonis 5 mg/l igapäevaselt kahetesitkümne järjestikuse nädala jooksul väiksemale grupile vabatahtlikele, kes olid potensiaalses riskigrupis.
  • Füsioloogilist mõju hinnati kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete testide abil.
  • Kolmefaasilised kontrollitud kliinilised uuringud kloordioksiidi ja selle võimalike metaboliitide kohta meessoost inimeste peal viidi läbi vahejuhtumiteta.
  • Ei leitud ühtki ebasoovitavat kliinilist efeki ühegi katses osalenud vabatahtliku subjekti poolt ega ka katset jälgiva meditsiinilise meeskonna poolt.
  • Mõnedel juhtudel avastati statistiliselt märkimisväärsed trendid teatud biokeemiliste või füsioloogiliste parameetrite suunas katse käigus; sellegipoolest, hinnati et ükski neist trendidest ei too kaasa füsioloogilisi tagajärgi.

 

  • Katsest olenemata ei ole võimalik väita, et ei ole võimalust, et pikemate tarbimiseperioodide korral ei muutu trendid kliiniliselt oluliseks.
  • Siiski, kuna katse käigus ei ilmnenud ühtegi kahjulikku füsioloogilist toimet, suhteline ohutus suukaudse kloordioksiidi ja selle metaboliitide tarbimise korral on demonstreeritud.